TRANZACTIONAREA

Ordinul de cumpărare sau de vânzare se instructează personal, la sediul social sau prin telefon, convorbirea fiind înregistrată pentru opozabilitate. În cazul tranzacţionării prin internet, ordinul se poate transmite prin sistemul online. Ordinele se pot transmite şi prin poşta electronică sau prin facsimile, în cazul în care există acordul scris al clientului pentru aceste modalităţi.

Decontarea tranzacţiilor are loc ca urmare a efectuării operaţiunii de cumpărare/vânzare. Pe pieţele de capital din România, decontarea tranzacţiilor are loc a doua zi lucrătoare de la data tranzacţiei, iar transferul dreptului de proprietate are loc tot atunci, pe baza principiului livrare contra plată.

Plata contravalorii valorilor mobiliare vândute se efectuează prin virament bancar sau prin mandat poştal într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data tranzacţiei, ca urmare a solicitării clientului, în cazul în care nu doreşte reinvestirea sumelor de bani rezultate din vânzare.

NATURA, FRECVENŢA ŞI PERIOADA AFERENTĂ RAPOARTELOR REFERITOARE LA PRESTĂRILE DE SERVICII

Blue Rock Financial Services S.A. notifică Clientului confirmarea executării ordinului de tranzacţionare de îndată ce este posibil şi, cel mai târziu, în prima zi lucrătoare ce urmează executării acestuia, pentru tranzacţiile efectuate pe piaţa reglementată sau ATS din România. În cazul în care Clientul foloseşte serviciile unui agent custode, Intermediarul transmite confirmarea tranzacţiei atât Clientului, cât şi agentului custode.

Totodată Clientul este informat cu privire la portofoliul de instrumente financiare şi disponibilul existent în cont, printr-un formular de raportare, format din extras de cont şi poziţia contului (portofoliul Clientului şi disponibilul existent în contul acestuia).

Notificarea se face prin orice mijloc de comunicare aflat la dispoziţia părţilor, în conformitate cu înţelegerea dintre părţi. Orice notificare, confirmare a tranzacţiei, transmitere a extrasului de cont, a soldurilor de valori mobiliare sau de numerar, se consideră a fi îndeplinită la momentul comunicării ei, sau semnării ei la sediu, sau prin primirea recipisei, în cazul unei scrisori cu confirmare de primire, sau la momentul transmiterii în cazul facsimilului, e-mail-ului sau la momentul punerii la dispoziţie a informaţiilor, în cazul tranzacţionarii prin internet.

Intermediarul pune la dispoziţia Clientului, la cererea şi pe cheltuiala acestuia, orice alte documente relevante privind executarea contractului de prestări servicii, care se va încheia între cele două părţi.

MODALITĂŢI DE COMUNICARE CU CLIENŢII

Clientul poate comunica cu agentii de servicii de investitii financiare autorizati atat la sediul social din Bucuresti, cat si la sediul agentiei din Brasov. Clientul poate comunica cu agentii autorizati si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta: telefon, caz in care convorbirea va fi inregistrata, daca se va referi la plasarea unui ordin sau a unei instructiuni, sau prin e-mail, sau facsimile, cu conditia acceptarii prealabile de catre Client a folosirii acestor mijloace de comunicare.

Pentru fiecare Client, modalitatea concreta de comunicare, dinspre Client cat si dinspre Intermediar cu privire la transmiterea ordinelor si instructiunilor, precum si transmiterea confirmarilor, a rapoartelor si a altor solicitari va fi specificata in Cererea de deschidere de cont.

Comunicarile in relatia dintre client si S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., inclusiv transmiterea si primirea ordinelor si instructiunilor clientilor, pot fi facute, in functie de alegerea clientului, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

INFORMATII FATCA

In baza articolului 62 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, instituţiile financiare au obligaţia să declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informaţii de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional la un astfel de schimb de informații.

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016

- Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015 ratificat prin Legea nr. 233/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015, vă informam asupra  următoarelor  aspecte:

- în contextul în care sunteţi contribuabil rezident al unui stat cu care România s-a angajat să schimbe informaţii financiare, trebuie sa stiti ca informaţiile financiare privind conturile deschise și/sau închise de tine la instituţiile financiare din România ce fac obiectul raportării către organul fiscal din cadrul A.N.A.F sunt urmatoarele:

- numele, adresa si TIN-ul titularului de cont şi, după caz, ale fiecărui beneficiar real (pentru entităţile străine care au beneficiarul real un cetăţean sau rezident american);

- valoarea totala a veniturilor generate de activele detinute in cont, platite sau creditate contului in cursul anului calendaristic.

Aceste informaţii obţinute de organul fiscal din cadrul A.N.A.F. se utilizează doar în scopul realizării schimbului de informaţii privind contribuabilii rezidenţi ai statelor în cauză şi pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale, cu respectarea dispoziţiilor art.11 din Codul de Procedură Fiscală privind Secretul Fiscal.

Prima raportare se va realiza pana la data de 31 august 2016 conform Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1939 din 18 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 24 august 2016 si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Detalii suplimentare veti regasi accesând link-urile de mai jos:
http://www.mfinante.ro/acordfatca.html?pagina=domenii
http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx