POLITICA DE EXECUTARE A ORDINELOR

Politica de executare a ordinelor are în vedere cele 3 categorii de clienţi, respectiv clienţii retail, clienţii profesionali şi clienţii contrapărţi eligibile.

Politica de executare a ordinelor clienţilor societăţii Blue Rock Financial Services cu privire la instrumente financiare urmăreşte:

 • a) obţinerea celor mai bune rezultate posibile pentru clienţii săi, luând în considerare preţul, costurile, viteza şi probabilitatea executării şi decontării, volumul, natura tranzacţiei sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului;
 • b) executarea promptă, corectă şi expeditivă a ordinelor clienţilor faţă de alte ordine ale clienţilor sau faţă de ordinele proprii ale societăţii;
 • c) executarea comparabilă a ordinelor clienţilor, depinzând de momentul recepţionării lor de către societate;
 • d) respectarea eticii şi conduitei în relaţia cu clienţii;
 • e) informarea clientului asupra condiţiilor de piaţă şi asupra altor informaţii cu privire la emitent.

Politica de executare a ordinelor poate fi diferită, depinzând de apartenenţa clientului la una din categoriile menţionate anterior, astfel, în cazul clienţilor de retail, preţul şi celelalte costuri pot fi un factor determinant, în comparaţie cu un client profesional, în cazul căruia, importante sunt volumul şi natura tranzacţiei, lichiditatea la locul de tranzacţionare.

Se exceptează de la prevederile de mai sus, tranzacţiile executate în baza instrucţiunilor clare şi specifice ale clientului.

În situaţia în care clientul transmite o instrucţiune specifică, Blue Rock Financial Services are obligaţia executării ordinului conform acelei instrucţiuni.

Ordinele clienţilor au prioritate faţă de ordinele persoanelor relevante şi faţă de ordinele pe cont propriu, în situaţia în care condiţiile pieţei permit executarea lor, în condiţii de timp şi preţ identice. S.S.I.F. Blue Rock Financial Services este responsabilă de modalitatea de executare a ordinelor în conformitate cu reglementările în vigoare. Refuzul de a executa un ordin şi motivarea acestuia se comunică imediat clientului.

În cazul unui ordin limită al unui client, cu privire la acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată care nu poate fi executat imediat în condiţiile curente de piaţă existente, Blue Rock Financial Services trebuie, cu excepţia cazului în care clientul stabileşte altfel în mod expres, să ia măsurile necesare pentru a facilita executarea cât mai curând posibil a acelui ordin, făcând public respectivul ordin limită într-o manieră care să fie uşor accesibilă celorlalţi participanţi la piaţă, folosind sistemul pieţei reglementate, sistemul alternativ de tranzacţionare sau orice alt sistem supravegheat, cu asigurarea publicităţii, accesibilităţii şi executării cât mai rapide a ordinului.

În cazul existenţei unui conflict de interese, societatea are obligaţia să notifice fiecărui client în mod clar natura şi sursa conflictului de interese, înaintea prestării serviciilor de investiţii financiare în numele acestuia. Informarea clienţilor cuprinde detalii suficiente, luând in considerare tipul clientului, pentru a permite acestuia să ia o decizie în cunoştinţă de cauză cu privire la serviciile de investiţii sau serviciile conexe faţă de care apare un conflict de interese.

În situaţia executării ordinelor clienţilor, Blue Rock Financial Services trebuie:

 • a) să se asigure că ordinele executate in numele clienţilor sunt înregistrate şi alocate prompt şi corect;
 • b) să execute ordinele clienţilor, care sunt comparabile, în mod succesiv şi prompt cu excepţia situaţiei în care caracteristicile ordinelor sau condiţiile predominante din piaţă fac acest lucru nerealizabil sau în situaţia în care interesele clienţilor o cer altfel;
 • c) să informeze clientul de retail, imediat ce a luat cunoştinţă, cu privire la orice situaţie importantă care ar putea afecta executarea promptă a ordinelor;
 • d) să avertizeze clientul dacă consideră că instrumentul financiar nu este potrivit profilului investiţional stabilit de societate pe baza informaţiilor furnizate de către acesta.

Blue Rock Financial Services poate să execute un ordin al clientului sau o tranzacţie în nume propriu împreună cu ordinul altui client, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

 • a) trebuie să fie puţin probabil ca agregarea ordinelor şi tranzactiilor să fie în dezavantajul oricăruia dintre clienţii ale căror ordine vor fi agregate;
 • b) fiecare client al cărui ordin urmează să fie agregat trebuie să fie informat că efectul agregării poate fi în dezavantajul sau în ceea ce priveşte respectivul ordin;
 • c) trebuie să fie stabilită şi implementată efectiv o politică de alocare a ordinelor, prevăzând termeni suficient de precişi pentru alocarea corectă a ordinelor ăi tranzacţiilor agregate, inclusiv modul în care volumul şi preţul ordinelor vor determina alocarea şi tratamentul executării parţiale.

Ordinele clienţilor pot fi executate total printr-o singură tranzacţie sau prin mai multe tranzacţii, sau parţial, depinzând de condiţiile concrete din piaţă la acel moment (cerere şi ofertă), precum şi de lichiditatea emitentului respectiv. Ordinul unui client poate fi executat la preţuri diferite în funcţie de tipul ordinului. Societatea poate suspenda acceptarea ordinelor dacă accesul la sistemul de tranzacţionare este întrerupt. Clientul poate anula sau modifica un ordin cu condiţia ca acesta să nu fi fost executat până la momentul modificării în sistemul de tranzacţionare.

În relaţia cu clienţii, agenţii de servicii de investiţii financiare, care preiau ordinele de tranzacţionare, vor familiariza clienţii în legătură cu facilităţile şi termenii ordinelor şi vor informa corect asupra preţului de referinţă al şedinţei curente, asupra preţului curent, precum şi asupra preţului maxim şi minim admise în cadrul şedinţelor de tranzacţionare.

În cazul executării unor tranzacţii pentru clienţi care deţin numerarul şi valorile mobiliare la o bancă custode, se va aplica procedura specifică prevăzută în Codul Bursei de Valori Bucureşti, referitoare la efectuarea tranzacţiilor cu decontare prin agent/bancă custode. Regula generală constă în primirea confirmării de decontare a ordinului la momentul primirii lui şi nu primirea confirmării decontării tranzacţiei, după efectuarea tranzacţiei în sistem, pentru a nu induce un risc de nedecontare sau de decontare amânată în sistem. De asemenea, se poate refuza spre executare un ordin care, în cazul în care s-ar refuza decontarea de către agentul/banca custode şi s-ar ajunge la o tranzacţie buy-in specială sau impusă, ar conduce societatea în situaţia de a depăşi limita impusă de adecvarea capitalurilor/fondurile proprii.

Ordinul de tranzacţionare conţine informaţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. În cazul în care ordinul nu conţine toate informaţiile conţinute în formularul de ordin, agentul poate refuza acceptarea lui. Confirmarea tranzacţiei conţine informaţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Blue Rock Financial Services va revizui, cel puţin anual, politica sa de executare a ordinelor şi ori de câte ori apare o modificare importantă ce afectează abilitatea societăţii de a încerca să obţină cel mai bun rezultat posibil pentru executarea ordinelor clienţilor săi. Blue Rock Financial Services va notifica clienţii cu privire la orice modificare a executării ordinelor sau a politicii sale de executare a ordinelor.

POLITICA PRIVIND CONFLICTELE DE INTERESE

În vederea prevenirii apariţiei conflictelor de interese, cât şi pentru respectarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în cursul prestării diferitelor servicii, S.S.I.F. Blue Rock Financial Services SA identifică situaţiile de conflict de interese şi le gestionează conform politicii proprii şi procedurilor interne, astfel incât interesele clienţilor să nu fie afectate.

Cu toate aceasta, pot apărea situaţii, în care un conflict de interes între Intermediar, persoanele relevante şi un client sau între doi clienţi nu poate fi prevăzut, evitat sau gestionat conform politicii interne independente. În acest caz, Intermediarul nu trebuie să presteze servicii de investiţii financiare în calitate de contra-parte a clientului sau în numele clientului faţă de care se află, direct sau indirect, într-un conflict de interese, luându-se în considerare inclusiv interesele ce derivă din tranzacţii în cadrul grupului din care face parte, decat dacă a dezvăluit, în prealabil, clientului natura şi întinderea interesului său, fie în scris, fie telefonic şi numai în situaţia în care clientul a fost de acord să încheie o tranzacţie în condiţiile prezentate. Informarea clientului şi acordul acestuia trebuie înregistrate de către societate, inclusiv pe suport magnetic, dacă comunicarea se face telefonic.

Orice detalii suplimentare referitoare la politica S.S.I.F. Blue Rock Financial Services SA privind conflictele de interese vor fi puse la dispoziţia clientului în orice moment, la solicitarea acestuia, pe suport durabil.

PROTEJAREA ACTIVELOR CLIENTILOR

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. menţine o evidenţă separată cu privire la activitatea desfăşurată în numele clienţilor şi în nume propriu. Fondurile şi instrumentele financiare deţinute în numele fiecărui client sunt evidenţiate separat, faţă de cele deţinute de societate în nume propriu, precum şi faţă de ceilalţi clienţi.

FONDUL DE COMPENSARE AL INVESTITORILOR

Fondul de Compensare al Investitorilor are ca obiect exclusiv de activitate colectarea contributiilor membrilor si compensarea creantelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care sunt detinute si/sau administrate in numele acestora in cadrul prestarii de servicii de investitii financiare, in limita plafoanelor stabilite.

Compensatia este asigurata de Fond, pentru clientii unei institutii de credit, membra a Fondului, numai pentru fondurile banesti si instrumentele financiare incredintate in baza unui contract de prestare de servicii de investitii financiare.

Fondul va compensa in mod egal si nediscriminatoriu investitorii in limita unui plafon maxim reprezentand echivalentul in lei a 20.000 Euro, incepand cu 1 ianuarie 2012.
Echivalentul in lei al plafonului de compensare se calculeaza la cursul de referinta comunicat de B.N.R. la data constatarii situatiilor mentionate la art. 47 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Informatii cu privire la Fondul de Compensare a Investitorilor, gasiti accesand http://www.fond-fci.ro/

SAL FIN

În conformitate cu Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara  nr. 4/2016 privind organizarea și funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Nonbancar (SAL-FIN) şi OG nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi va informam asupra faptului ca  au clientii dreptul de a apela la soluţionarea alternativă a litigiilor.

Clientii se pot adresa in aceste cazuri  SAL-Fin - Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Nonbancar, alecărei date de contact  si alte informatii suplimentare le găsiți la adresa: http://www.salfin.ro