SERVICII DE INVESTITII

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. este autorizată să desfăşoare următoarele servicii de investiţii financiare:

SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢII

a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor în numele clienţilor;

c) tranzacţionarea pe cont propriu;

d) administrarea portofoliilor;

e) consultanţa pentru investiţii;

f) subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;

h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare.

SERVICII CONEXE

a) păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusive custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor;

b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacţii cu unul ori mai multe instrumente financiare, în cazul în care respectiva societate de servicii de investiţii financiare care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacţie;

c) consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităţi;

d) servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiţii prestate;

e) cercetare pentru investiţii şi analiză financiară sau alte forme de recomandare general referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare;

f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

g) serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la alin. (1), precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. a)-f) legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 alin. (1) pct. 17 lit. e), f), g) şi j) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile conexe.

INSTRUMENTE FINANCIARE

Prin instrumente, se inteleg următoarele:

a) valori mobiliare;

b) instrumente ale pieţei monetare;

c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

d) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilităţii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri băneşti;

e) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la rezilier);

f) opţiuni, contracte futures, swap-uri şi alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, cu condiţia să fie tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare;

g) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de la lit. f) şi neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat;

h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;

i) contracte financiare pentru diferenţe;

j) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanţe sau rate ale inflaţiei ori alţi indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părţi (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum şi orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligaţii, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiţie, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare şi dacă sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă în mod regulat.

BURSA DE VALORI BUCURESTI (BVB)

Bursa de Valori Bucuresti este autorizata ca operator de piata de catre Autoritatea de Suoraveghere Financiara, in trecut, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare din Romania.

Pe piaţa la vedere a Bursei de Valori Bucureşti se tranzacţionează acţiuni, drepturi de preferinţă, unităţi de fond ale organismelor de plasament colectiv, obligaţiuni de stat, obligaţiuni corporative, obligaţiuni municipale, produse structurate.

La Bursa de Valori Bucureşti se tranzacţionează şi produse structurate, precum certificate, warrante şi alte produse structurate.

Bursa de Valori Bucureşti are organizat un Sistem Alternativ de Tranzacţionare: ATS-CAN, pe care se pot tranzacţiona atât instrumentele financiare menţionate anterior, cât şi instrumente financiare ale unor emitenţi străini.

În scopul protecţiei investitorilor, societăţile listate la cota Bursei sunt obligate să raporteze periodic orice eveniment care are loc în cadrul societăţii (AGA, fuziuni, divizări, achiziţionarea, vânzarea, închirierea sau ipotecarea de active, schimbarea membrilor din conducerea societăţii, primirea sau acordarea de împrumuturi, modificări semnificative în structura acţionariatului, insolvenţă etc.).

INVESTIŢIA ÎN INSTRUMENTE FINANCIARE

Investiţia în instrumente financiare nu este lipsită de riscuri, iar potenţialii investitori împreună cu agentul de servicii de investiţii financiare trebuie să ia în considerare aspecte precum:

  • Cunoştinţele şi experienţa în domeniul investiţiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiţii,
  • Situaţia financiară proprie,
  • Obiectivele investiţionale, precum şi valoarea investiţiei iniţiale şi durata previzionată a investiţiei,
  • Scopul investiţiei.

Riscurile pot fi administrate prin:

  • Diversificarea portofoliului de valori mobiliare;
  • Investirea în societăţi listate sau tranzacţionate pe piaţa de capital, care au fundamente economice solide, din punct de vedere al analizei fundamentale;
  • Investirea în emitenţi care au o lichiditate mare;
  • Investirea în societăţi care respectă principiile guvernanţei corporative şi care sunt transparente în relaţia cu investitorii;
  • Investirea în instrumente financiare care urmăresc replicarea unui indice şi care permit diversificarea portofoliului în condiţiile unor costuri scăzute.

Riscul investiţiei în instrumente financiare

Riscurile asociate investiţiilor financiare sunt multiple şi includ: riscul pieţei, riscul momentului investirii, riscul politic şi de ţară, riscul de reglementare, riscul de lichiditate, riscul cursului de schimb, riscul ratei dobânzii, riscul de volatilitate, riscul concentrării (al diversificării), riscul operaţional etc.

Riscul pieţei derivă din modificarea nefavorabilă a preţului sau a valorii activului tranzacţionat/deţinut ca investiţie de portofoliu, ca urmare a unor factori obiectivi (performanţe economice) sau subiectivi (optimismul/pesimismul investitorilor).

Riscul momentului investirii decurge din alegerea momentului inoportun pentru a investi.

Riscul politic şi de ţară rezultă din gradul de stabilitate economică şi politică a ţării, politicile sale comerciale, tradiţii şi etica, securitatea naţionala, eventuale conflicte militare sau sociale. De asemenea, poate să reflecte impactul negativ al deciziilor luate de autorităţile naţionale / regionale cu privire la: impozite, taxe, restricţii de capital, contingentări, naţionalizări, exproprieri, etc.

Riscul legat de reglementare este generat de probabilitatea modificării cadrului legislativ, cu impact asupra valorii diverselor titluri, a costurilor, a îndeplinirii anumitor proceduri, etc.

Riscul de lichiditate reflecta incapacitatea unei pieţe de a converti în lichidităţi anumite active în cantitatea dorită şi la momentul dorit.

Riscul cursului de schimb are o incidenţă puternică asupra portofoliilor diversificate extern, în momentul în care se doreşte conversia în moneda naţionala a dividendelor, dobânzilor sau a diferenţelor favorabile obţinute în străinătate.

Riscul ratei dobânzii survine ca urmare a faptului că modificarea ratei dobânzii poate avea un impact nefavorabil asupra cursului de piaţă al anumitor titluri.

Volatilitatea se referă la caracteristica unei valori mobiliare de a înregistra fluctuaţii mari de preţ într-o perioadă scurtă de timp. Cu alte cuvinte, acest indicator exprimă “cât de brusc” se schimbă preţul de la o perioadă la alta. O volatilitate ridicată înseamnă că preţul înregistrează oscilaţii (creşteri şi/sau scăderi) mari, iar riscurile investiţiei sunt corespunzător mai mari. O volatilitate redusă exprimă faptul că preţul nu înregistrează oscilaţii bruşte, iar rentabilitatea zilnică, lunară sau anuală nu se îndepărtează prea mult de rentabilitatea medie (de unde rezultă şi riscuri mai mici).

Riscul concentrării (al diversificării) este asociat cu deţinerea unei singure valori mobiliare sau a unor instrumente financiare dintr-un singur sector economic.

Riscul operaţional decurge din erori umane sau comportamente frauduloase care duc la dispariţia de documente/date importante.